Zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej

Szanowni Rodzice,
zgodnie z  18, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020. 1604 t. j. z dnia 17.09.2020). w okresie 29.10.2020r.-6.11.2020r. decyzją Sanepidu i w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę zawieszam  zajęcia  w formie stacjonarnej i wprowadzam do realizacji zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w formie zdalnej dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3.
Decyzja moja podyktowana jest koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa Państwa, Waszych dzieci i pracowników szkoły. Liczne przypadki kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego i  zachorowań na covid-19 wśród pracowników szkoły oraz uczniów zagrażają zdrowiu i życiu. Rozszerzająca się sytuacja epidemiologiczna w szkole zmusza mnie do podjęcia decyzji o realizacji nauczania zdalnego dla wszystkich klas 1-8 oraz oddziałów przedszkolnych. Ponadto absencja dzieci, nauczycieli i innych pracowników szkoły, związana z przebywaniem na kwarantannie, zarażeniem covid-19 i zwolnieniami lekarskimi powoduje dezorganizację pracy szkoły.
Wobec powyższego, podjęta Decyzja ma na celu dobro, a także bezpieczeństwo zarówno fizyczne jak i psychiczne uczniów, ich rodzin oraz wszystkich pracowników szkoły.

                                                                                                     Z poważaniem
Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły

Nadzór epidemiologiczny dla uczniów klas 3b, 4c,4d, 7c

Szanowni Państwo,
w związku z pozytywnym wynikiem zakażenia Covid 19 u nauczyciela decyzją sanepidu w okresie 26.10-31.10.2020 r. uczniowie klas 3b, 4c, 4d, 7c objęci są nadzorem epidemiologicznym. Nadzorem objęte są TYLKO te osoby, które miały bezpośredniego kontakt z osobą zarażoną, a nie wszyscy domownicy. Nie jest to kwarantanna, ale osobie w nadzorze epidemiologicznym nie wolno wychodzić z domu, uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, imprezach kulturalnych, zawodach sportowych itp.
W okresie tj. 26.10-31.10.2020r klasy realizują zdalne nauczanie.

Z poważaniem
Kinga Grek-Kowalczyk

Kwarantanna dla uczniów klas 1b i 2d

Szanowni Państwo,
w związku z pozytywnym wynikiem zakażenia Covid 19 jednego z nauczycieli uczniowie z klas 1b i 2d, którzy BYLI OBECNI w szkole we wtorek 20.10.2020r. decyzją sanepidu objęci są kwarantanną do 30.10.2020r. włącznie.
Poniżej przedstawiam fragment nowego rozporządzenia z dnia 23.10.2020r. zmieniającego obowiązek kwarantanny dla wszystkich domowników. Zgodnie z nim, kwarantanną objęta jest osoba, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Tak więc kwarantanną w okresie 26.10-30.10.2020r. objęte są tylko Państwa dzieci – nie całe rodziny.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje:1.W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie:1.Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.; 2) w 2: a) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się przecinek i wyrazy wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
Liczę na Państwa zrozumienie


Z poważaniem
Kinga Grek-Kowalczyk

Kolejna kwarantanna

Szanowni Państwo,
w związku z pozytywnym wynikiem zakażenia Covid19 ucznia klasy 1c, decyzją sanepidu w okresie 22.10.2020r. – 31.10.2020r. kwarantanną objęci są uczniowie klasy 1c, dzieci z oddziału przedszkolnego 0a oraz kilkoro dzieci z pozostałych klas 1-ych informacja do wszystkich, których to dotyczy została przesłana droga Librusa (kwarantanną objęci są wszyscy domownicy). W tym okresie dzieci będą realizowały nauczanie zdalne. Przedstawiciel sanepidu skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

Z poważaniem
Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły

Kwarantanna

Szanowni Państwo,
w związku z pozytywnym wynikiem zakażenia Covid19 nauczyciela, z którym dzieci miały kontakt w piątek 16.10.2020r. decyzją sanepidu w okresie 21.10.2020r – 26.10.2020r uczniowie klas 5a, 7b, 8a i 8c i wszyscy ich domownicy objęci są kwarantanną. W tym okresie dzieci będą realizowały nauczanie zdalne. Kwarantanna nie obejmuje dzieci, które były nieobecne w piątek 16.10.2020r. Informacja została wysłana drogą Librusa.

Z poważaniem

Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły

Skip to content