Rekrutacja 2022/2023 do oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice,

informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

Obwód szkoły:    Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim – przyjęcie z urzędu.

W terminie od 28 lutego do 18 marca 2022 r. – rodzice dzieci z rocznika 2016 r., zamieszkałych w obwodzie szkoły (Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim) oraz na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, dokonują zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie, poprzez stronę internetową Naboru:

https://www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/

Postępowanie rekrutacyjne – dokumenty      

Zasady składania dokumentów

W przypadku gdy Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie jest placówką pierwszego wyboru  rodzic/prawny opiekun składa następujące dokumenty:
wypełniony elektronicznie wniosek, podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  2022/2023” do skrzynki umieszczonej w holu szkoły – budynek B.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie do oddziału przedszkolnego, nie jest równoznaczne z kontynuacją nauki w roku szkolnym 2023/2024 w klasie pierwszej. Do klasy pierwszej będą przyjmowane tylko dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (zgodnie z art. 130 i 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.).

  Kinga Grek-Kowalczyk  
      Dyrektor Szkoły

   

    

NABÓR do klasy pierwszej -rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice,

informujemy, że rozpoczyna się nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

Obwód szkoły:    Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim – przyjęcie z urzędu.

Dzieci z rocznika 2015

W terminie od 14 lutego do 25 lutego 2022 r.– zapisy do klasy pierwszej dzieci  zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie (Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim).

Przy zapisie należy:

  1. złożyć wypełniony wniosek,
  2. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
  3. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.                                                                               

Dzieci z rocznika 2016 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Termin składania dokumentów od 14 lutego do 25 lutego 2022 r.

Przy zapisie należy:

  1. złożyć wypełniony wniosek,
  2. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
  3. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.                                                                              

UWAGA:

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły, odbędzie się wyłącznie w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, które zostanie ogłoszone na stronie szkoły.

      Termin rekrutacji uzupełniającej od 28 lutego do 18 marca 2022 r.

 Kryteria rekrutacji:
Zarządzenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Nr 17/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.


Uchwała Nr XXXV/602/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021 r.


Informacja Organu prowadzącego-  Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie naboru 2022/2023.

      

Zapisu należy dokonywać w sekretariacie szkoły:
wtorek, piątek                                   7.30 –  12.00  
poniedziałek, środa, czwartek      12.00 –  16.00 

   Kinga Grek-Kowalczyk           
Dyrektor Szkoły

       

Skip to content