Rekrutacja 2023/2024 – klasy pierwsze

Szanowni Rodzice,
informujemy, że rozpoczyna się nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie.
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej  jest ustawowym  obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

Obwód szkoły: Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim.

W terminie od 27 lutego do 17 marca – rodzice dzieci z rocznika 2016 zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisu dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie składając następujące dokumenty:

Przy złożeniu dokumentów należy okazać do wglądu:

  1. dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego oraz PESEL
  2. akt urodzenia dziecka.

Dzieci z rocznika 2017 (sześcioletnie) zamieszkałe w obwodzie szkoły mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego  lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Prosimy o dostarczenie jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej (podpisanego imieniem i nazwiskiem dziecka) w terminie rekrutacji .

UWAGA:
Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci z poza obwodu szkoły, odbędzie się tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, które zostanie ogłoszone na stronie szkoły.

Zapisu należy dokonać w sekretariacie szkoły (budynek A)
wtorek, piątek 7.30- 14.30
poniedziałek, środa czwartek 10.00- 16.00

Terminy rekrutacyjne:
27 lutego – 17 marca 2023 – składanie wniosków
3 kwietnia 2023 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do kl. I
3- 14 kwietnia 2023 – pisemne potwierdzenie przez rodzica wyboru szkoły
24 kwietnia 2023 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I
29 maja – 2 czerwca 2023 – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami

Kryteria rekrutacji:


Rekrutacja 2023/2024 – oddziały przedszkolne

Szanowni Rodzice,
informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja  do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

Obwód szkoły: Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim – przyjęcie z urzędu.

W terminie 27 lutego do 17 marca 2023 r. – rodzice dzieci z rocznika 2017 zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz na Terenie Gminy Tarnowo Podgórne dokonują zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie poprzez stronę internetową Naboru

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne

Postępowanie rekrutacyjne – dokumenty

W przypadku gdy Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie jest placówką pierwszego wyboru to rodzic/opiekun prawny składa następujące dokumenty:

 – wypełniony elektronicznie wniosek – podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnione przez kandydata kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2023/2024 w skrzynce umieszczonej w holu szkoły – budynek B

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z kontynuacją nauki w roku szkolnym 2024/2025 w klasie pierwszej. Do klasy pierwszej będą przyjmowane tylko dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (art. 130 i 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. )

Skip to content