Szanowni Rodzice,
informujemy, że rozpoczyna się nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie.
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej  jest ustawowym  obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

Obwód szkoły: Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim.

W terminie od 27 lutego do 17 marca – rodzice dzieci z rocznika 2016 zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisu dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie składając następujące dokumenty:

Przy złożeniu dokumentów należy okazać do wglądu:

  1. dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego oraz PESEL
  2. akt urodzenia dziecka.

Dzieci z rocznika 2017 (sześcioletnie) zamieszkałe w obwodzie szkoły mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego  lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Prosimy o dostarczenie jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej (podpisanego imieniem i nazwiskiem dziecka) w terminie rekrutacji .

UWAGA:
Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci z poza obwodu szkoły, odbędzie się tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, które zostanie ogłoszone na stronie szkoły.

Zapisu należy dokonać w sekretariacie szkoły (budynek A)
wtorek, piątek 7.30- 14.30
poniedziałek, środa czwartek 10.00- 16.00

Terminy rekrutacyjne:
27 lutego – 17 marca 2023 – składanie wniosków
3 kwietnia 2023 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do kl. I
3- 14 kwietnia 2023 – pisemne potwierdzenie przez rodzica wyboru szkoły
24 kwietnia 2023 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I
29 maja – 2 czerwca 2023 – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami

Kryteria rekrutacji: