Szanowni Rodzice,
informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja  do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

Obwód szkoły: Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim – przyjęcie z urzędu.

W terminie 27 lutego do 17 marca 2023 r. – rodzice dzieci z rocznika 2017 zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz na Terenie Gminy Tarnowo Podgórne dokonują zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie poprzez stronę internetową Naboru

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne

Postępowanie rekrutacyjne – dokumenty

W przypadku gdy Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie jest placówką pierwszego wyboru to rodzic/opiekun prawny składa następujące dokumenty:

 – wypełniony elektronicznie wniosek – podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnione przez kandydata kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2023/2024 w skrzynce umieszczonej w holu szkoły – budynek B

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z kontynuacją nauki w roku szkolnym 2024/2025 w klasie pierwszej. Do klasy pierwszej będą przyjmowane tylko dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (art. 130 i 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. )