Regulamin świetlicy

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY

Załącznik nr 1 upoważnienie do samodzielnego wyjścia

załącznik nr 2 dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły

Załącznik nr 3 zgoda na odbiór przez niepełnoletnią osobę

 

Ś miejemy się 🙂
W spólnie spędzamy czas
I dziemy do biblioteki
E nergię  tworzymy pozytywną
T ornistry odkładamy w odpowiednim miejscu
L ekcje odrabiamy w ciszy
I ntegrujemy się
C hodzimy na obiady
A ktywnie bierzemy udział w zajęciach

J esteśmy mili i uprzejmi. Pomagamy sobie
A ngażujemy się podczas zabaw
K ulturalnie zwracamy się do innych

D ziękuję, dzień dobry i do widzenia! Wyrazy, których używamy
O buwie zmieniamy w szatni
M iła atmosfera to dla nas podstawa. Czujemy się tu bezpiecznie.

Świetlica jak dom

Świetlica szkolna to miejsce, które pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych szkoły. To ważna forma pomocy dziecku. Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest organizowanie czasu wolnego dziecka tak, by móc wywoływać pozytywne doświadczenia prowadzące do osiągnięcia samodzielności, zmiany nawyków, zmiany  w ich osobowości. Pobyt w świetlicy to kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci, uczenie spędzania wolnych chwil, wyrabianie wartości estetycznych i moralnych, uczenie też obcowania z kulturą na co dzień. Spędzanie czasu w świetlicy to również przebywanie w większej grupie. Dlatego też znacząca jest troska o dobre relacje,  które pozwolą na budowanie pozytywnych więzi rówieśniczych. Uczenie współdziałania w zespole i pozwolenie na analizę przyczyn negatywnych zachowań i uczenie poprawnych postaw.

Procesy powyższe odbywają się, gdy sprzyja temu pozytywna, przyjemna i przede wszystkim bezpieczna atmosfera. Istotnym elementem wpływającym na poziom bezpieczeństwa dziecka jest świadomość, że tuż obok, na terenie szkoły jest ktoś, kto go zrozumie, wytłumaczy doradzi. Świetlica jest miejscem właśnie, gdzie dąży się do zapobiegania niepowodzeniom, eliminacji napięć związanych z lękiem, strachem i niepewnością. Świetlica sama w sobie staje się źródłem pozytywnych emocji wpływających na zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa.

 

Skip to content