KOLONIE LETNIE 2023

KOLONIE LETNIE 2023

informujemy, że  Gmina Tarnowo Podgórne organizuje kolonie letnie dla uczniów klas 2-4 w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” Mielno-Unieście.

Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie dysponuje 17 miejscami 

Turnus I  w terminie   05.07 – 12.07.2023 r.

Zapisu należy  dokonać drogą Librusa na skrzynkę sekretariatu szkoły od godz. 7:00 w poniedziałek  15.05.2023r.  do  16.05.2023r. godz. 23.59.
O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Maile wysłane poza wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę.

I termin zgłoszeń  15-16 maj 2023r. dotyczy uczniów którzy:

 1. nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne
 2. w roku 2022 nie uczestniczyli w kolonii w Mielnie-Unieściu oraz w Łazach
 3. są z rodzin wielodzietnych (rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18)

Dla potwierdzenia ww. kryterium rodzice składają oświadczenie.

II termin zgłoszeń – 18 maj 2023r. szkoła przyjmuje zgłoszenia pozostałych dzieci, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną poinformowani drogą mailową i będą zobowiązani do  złożenia w terminie do dnia 22 maja
2023 r. w sekretariacie szkoły kompletu dokumentów:    

 1. dowód wpłaty
 2. karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku –  wypełniona
 3. regulamin kolonii  – podpisany przez rodziców i ucznia
 4. załączniki do regulaminu:
  oświadczenia (zał. nr 1 do regulaminu)
  informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka (zał. nr 2 do regulaminu)
  upoważnienie do podawania leków dziecku przez pielęgniarkę (zał. nr 3 do regulaminu)
 5. klauzula informacyjna – dla uczestników kolonii organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Uwaga! Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionych i podpisanych dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja  z uczestnictwa dziecka w kolonii, a jego miejsce zostanie przydzielone kolejnej osobie z listy rezerwowej.

Wpłaty za kolonię należy dokonać na numer rachunku bankowego:
Gmina Tarnowo Podgórne (rachunek prowadzony przez ING Bank Śląski 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641
tytuł wpłaty: Turnus I, SP Lusowo, imię i nazwisko dziecka

Skip to content