REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY
w Szkole Podstawowej  im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie:

R E G U L A M I N    O B I A D Ó W

w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie,

zwanej dalej Szkołą

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia się w oparciu o zapisy art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148) oraz Porozumienie z dnia 07.09.2018 r. zawarte z Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne określające wysokość stawki za obiad.
 2. Podstawą do korzystania z posiłków jest imienna lista uczniów i pracowników Szkoły, którzy wnieśli opłatę oraz uczniów zakwalifikowanych do korzystania z bezpłatnych obiadów, sporządzona przez uprawnione organy.
 3. Pracownicy Szkoły są uprawnieni do korzystania z posiłków za całkowitą odpłatnością.
 4. Zamówienia obiadów na kolejny miesiąc są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Librusa do 25-tego dnia poprzedniego miesiąca.  Zamówienia złożone po terminie nie będą uwzględniane.
 5. Zamówienie obiadów jest jednocześnie deklaracją ich opłacania.
 6. Odwołanie korzystania z obiadów (rezygnacja)
  a) rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem SMS, na numer telefonu: 501 520 314, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji,
  b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. nagła choroba dziecka), dopuszcza się odwołanie obiadu najpóźniej do godz.8.00 w dniu, którego dotyczy rezygnacja,
  c) nie można rezygnować z obiadów za dni poprzednie (wstecz),
  d) w dni wycieczek/wyjazdów szkolnych obiady odwołują Rodzice,
  e) za obiady, z których zgłoszono rezygnację nie jest naliczana opłata, powstała z tego tytułu nadpłata jest rozliczana w kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli dziecko nadal korzysta z obiadów,
  f)  za obiady z których nie zgłoszono rezygnacji w terminie, nie jest odliczana opłata.
  g) jeżeli w kolejnym miesiącu dziecko nie będzie korzystało z obiadów, zwrot nadpłaty możliwy jest do wykonania na wniosek Rodzica – Załącznik nr 1 (druk do pobrania na Librusie w plikach szkoły).
 7. Obiady są wydawane wyłącznie w stołówkach szkolnych i nie mogą być zabierane do domu.
 8. Informacje dotyczące miesięcznej wysokości opłaty za obiady będą przekazywane rodzicom/opiekunom za pośrednictwem Librusa do 5-tego dnia miesiąca, którego dotyczą. Wysokość opłat za obiady w miesiącu wrześniu będzie przekazywana po zakończeniu zapisów na obiady w tym miesiącu.
 9. Płatności należy dokonywać z góry, do 20-tego dnia miesiąca na który zostały zamówione obiady. Po tym terminie będą naliczane odsetki.
 10. Płatności z tytułu korzystania z obiadów, można dokonywać przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy o numerze: 23 1050 1520 1000 0024 2364 4935
 11. Za prawidłowo dokonany przelew/wpłatę na konto uznaje się kwotę należności w wysokości określonej przez Szkołę z podaniem następujących informacji w tytule przelewu/wpłaty:
  a) imię i nazwisko ucznia, klasa,
  b) indywidualny numer na liście obiadowej (nadawany jednorazowo, przy pierwszym zgłoszeniu na obiady i przydzielony na cały okres nauki w Szkole),
  c) miesiąc, którego dotyczy wpłata;
  d) kwota do zapłaty podana przez pracownika Szkoły; (kwoty nie należy zaokrąglać lecz wpłacać w ściśle podanej wysokości).
 12. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę/przelew uznaje się :
  a) wpłatę po terminie,
  b) wpłatę w zaniżonej lub zawyżonej wysokości,
  c) wpłatę zawierającą w tytule błędne informacje, bądź wpłatę dokonaną bez wymaganych w ustępie 8 informacji
 13. Przekroczenie terminu wpłaty powyżej 7 dni, skutkuje wstrzymaniem wydawania dziecku posiłków.
 14. Administratorem danych osobowych jest Szkoła, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły, do której uczęszcza dziecko. Na podstawie Uchwały Nr XXV/371/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych Szkoła przekazuje dane rodziców/opiekunów oraz dane dzieci do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Księgowe Centrum Usług Wspólnych Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne,  zgodnie z uchwałą, prowadzi obsługę finansową Szkoły, w tym również w sprawach windykacji.
 15. Nieuregulowanie opłaty w terminie uprawnia Gminę Tarnowo Podgórne do naliczenia opłaty wraz
  z odsetkami oraz jednorazowego wezwania do zapłaty danej zaległości w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na koszt dłużnika w wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym na dzień nadania listu u operatora wyznaczonego - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W wezwaniu do zapłaty, oprócz zaległości, zostanie wskazana kwota odpowiadająca kosztowi jego nadania w formie podanej w zdaniu poprzedzającym.
 16. Wszelkie nieprawidłowości będą wyjaśniane przez Księgowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnowie Podgórnym, odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości Szkoły.
 17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na podany rachunek bankowy.
 18. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i obowiązują od dnia 12.09.2019 r.
 19. Z dniem 12.09.2019 r. traci moc Regulamin płatności za obiady z dnia 07.09.2018 r. do odwołania.

Wniosek o zwrot nadpłaty za obiady