POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informujemy, że kandydaci (dzieci) spełniający wymagania rekrutacyjne zostali zakwalifikowani do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych znajduje się na drzwiach szkoły (budynek A)

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie OŚWIADCZENIA potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły.

UWAGA!

Klasa pierwsza

Rodzice/opiekunowie kandydatów do klas pierwszych składają oświadczenie (załącznik) tylko w formie papierowej w sekretariacie szkoły w terminie 3-12 kwietnia 2024 roku.

Załącznik: Oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług szkoły – klasa pierwsza.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Oddziały przedszkolne

Rodzice/opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych składają potwierdzenie woli wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu NABOR https://oswiata.pcss.pl/Recruitment/Index/1?Pager.Page=0&pref=1&diploma=-1&sort=6 w terminie 3-12 kwietnia 2024 roku.

Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dnia 22 kwietnia 2024r. wywieszone zostaną listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych.

Kinga Grek-Kowalczyk

Dyrektor szkoły

Zagłosuj i Ty na Wielkanocne Jajo

Zachęcamy do głosowania na Facebooku naszej Szkoły na Nagrodę Publiczności w Rodzinnym Konkursie Wielkanocne Jajo. Wystarczy polubić zdjęcie ulubionej pracy (każda emotka to oddany głos). Głosować można w czterech kategoriach.

Oddz. przedszkolne
https://www.facebook.com/share/p/FMzs8STB3eKDwvwf/

Klasy 1
https://www.facebook.com/share/p/BSy3rmfzbCBpJnBJ/

Klasy 2
https://www.facebook.com/share/p/siXSNauuzKYchrjb/

Klasy 3
https://www.facebook.com/share/p/4awNt5Mqffzhcf8f/

Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 zakończone

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie informuje, że szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami do klasy pierwszej. W zawiązku z tym rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2024/2025 nie odbędzie się.

Kinga Grek-Kowalczyk

Dyrektor Szkoły

Rekrutacja 2024/2025- oddziały przedszkolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie informuje, że rozpoczynają się zapisy do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach/opiekunach prawnych dziecka.

W terminie od 19 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. rodzice dzieci urodzonych w roku 2018, zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne dokonują zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie poprzez stronę internetową naboru: https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole/

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie jest placówką pierwszego wyboru to rodzic/opiekun prawny składa w sekretariacie szkoły wypełniony elektronicznie wniosek, podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

WAŻNE:

1. Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. Brak załączników do wybranego kryterium eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Informator dla rodziców przygotowany przez Gminę dotyczący rekrutacji 2024 w Gminie Tarnowo Podgórne.

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły (budynek A) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-.15.30

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie do oddziału przedszkolnego nie jest jednoznaczne z kontynuacją nauki w roku szkolnym 2025/2026 w klasie pierwszej. Do klasy pierwszej będą przyjmowane tylko dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (art. 130 i 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Terminy rekrutacyjne:

3 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

3-12 kwietnia – pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

22 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 stycznia 2024 r.

Uchwała nr LXIV/1092/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2023 r.

Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły

Skip to content