Informujemy, że  Gmina Tarnowo Podgórne organizuje kolonie letnie dla uczniów klas 2-4 w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” Mielno-Unieście.

Proszę o zapoznanie się z Zasadami organizacji kolonii letniej w Mielno-Unieście

Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie –

Turnus II  w terminie   08.07 – 15.07.2024 r.

Zapisu należy  dokonać drogą Librusa na skrzynkę sekretariatu szkoły od godz. 7:00 w poniedziałek  22.04.2024r.  do  26.04.2024r. godz. 23.59. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Maile wysłane poza wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę.

I termin zgłoszeń  22-26 kwietnia 2024r. dotyczy uczniów którzy:

  • nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne
  • w roku 2023 nie uczestniczyli w kolonii w Mielnie-Unieściu
  • są z rodzin wielodzietnych (rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18)

Dla potwierdzenia ww. kryterium rodzice składają oświadczenie.

II termin zgłoszeń 6-7 maja 2024r. szkoła przyjmuje zgłoszenia pozostałych dzieci, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną poinformowani drogą mailową i będą zobowiązani do  złożenia w terminie do dnia 10 maja 2024 r. w sekretariacie szkoły kompletu dokumentów:    

oświadczenia (zał. nr 1 do regulaminu)

informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka (zał. nr 2 do regulaminu)

upoważnienie do podawania leków dziecku przez pielęgniarkę (zał. nr 3 do regulaminu)

Uwaga! Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionych i podpisanych dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja  z uczestnictwa dziecka w kolonii, a jego miejsce zostanie przydzielone kolejnej osobie z listy rezerwowej.

Informacja o koloniach.

  Wpłaty za kolonię należy dokonać na numer rachunku bankowego:

                         Gmina Tarnowo Podgórne (rachunek prowadzony przez ING Bank Śląski)

                         32 1050 1520 1000 0024 3672 4641

                         tytuł wpłaty: Turnus II, SP Lusowo, imię i nazwisko dziecka